Saturday, March 3, 2012

15th Broadcast

Song Name - Artist - Source

Tondollari - Pochonbo Electronic Ensemble - YouTube
Jong Il Peak, Shine - Pochonbo Electronic Ensemble - YouTube
Heullari - Pochonbo Electronic Ensemble - YouTube

Khuumei - Matao Qin -Plains of the Elite
Kai Kojon - Altai Kai - YouTube
Komoozim oyno oyno - Altai Kai - YouTube

Song of Reunification - Pochonbo Electronic Ensemble - YouTube
Defend our skies! - KPA Ensemble - YouTube
Let us go to Victory -Pochonbo Electronic Ensemble - YouTube

My Country Bright with Sunshine - Pochonbo Electronic Ensemble - YouTube
That's Thanks to the Leader - Pochonbo Electronic Ensemble - YouTube
Reunification Rainbow - Pochonbo Electronic Ensemble - YouTube

Battle for the Leap Forward - Pochonbo Electronic Ensemble - YouTube
Jebren Kai la tunur - Altai Kai - YouTube

No comments:

Post a Comment